28/2/08

REUNIÓN CO COORDINADOR DAS PAAU 2008

Onte celebrouse en Santiago a reunión dos profesores de latín co coordinador das PAAU 2008, Eduardo López Pereira. A xuntanza tivo tres bloques ben diferenciados.
No primeiro, o coordinador fixo un repaso dos cambios producidos no modelo de proba dende o ano pasado, ano onde comezou a desempeñar o seu cargo: igualdade no valor dos textos de prosa e verso, acotación dos temas de literatura aos catro actuais e a modificación do tipo de pregunta dos latinismos e topónimos. Conclúe cuns datos estatísticos que amosan unha mellora nos resultados das probas, que se traducirían nuns 140 alumnos máis aprobados.
No segundo bloque fixo a presentación do seu renovado grupo de traballo, falando das baixas e as altas que se produciron. Causa sorpresa saber que Díaz de Bustamante, responsable do período anterior, segue a desempeñar o cargo de Vicepresidente no Grupo, ignoramos con que cometido, xa que se por algo se caracterizou o mandato de López Pereira foi precisamente por un cambio radical con respecto ao anterior, cambio ao que o actual coordinador non deixa de aludir constantemente, o que supón un rotundo xuízo de valor respecto ao traballo desenvolvido polo seu propio vicepresidente, xuízo co que coincidimos plenamente.
Cóntanos tamén que debe entregar o modelo de exame para 2008 antes do 7 de marzo, e que o motivo da reunión responde tamén a coñecer a nosa opinión respecto ao modelo enviado aos centros.
A continuación promete que no texto de verso non haberá en ningún caso máis de 5 versos, que seguirá tal e como ata agora a cuestión gramatical e que se vai ofrecer na pregunta de Literatura Latina unha dobre opción. Neste punto producíronse varias intervencións a conta da ambigüidade no enunciado da pregunta sobre os "Tipos de Retórica" incluída no modelo enviado aos centros, ao que responde que estas preguntas non serán tan concretas e ambiguas como esta, senón que buscarán unha formulación máis ampla. Tamén responde que el non foi o que fixo as probas, senón os membros do seu grupo de traballo. Falta entón coordinación? Non debería o coordinador supervisar ese modelo antes de ser enviado aos centros?
No terceiro bloque falamos xa das novidades para as probas das PAAU 2009.
  • Confírmase xa a substitución da cuestión sobre a Romanización pola lectura dunha obra clásica, ben sexa orixinal, refundida ou simplemente de tema clásico.
  • Con respecto á lista de topónimos vai ser unha lista de toponimia Maior, que só incluirá toponimia latina, e que se verá reducida no número de termos.
  • A lista de aforismos tamén pasará de os 200 actuais a 150, para que queden uns 50 por trimestre.
  • No apartado de Literatura vaise incluír un novo tema, Plauto e o Teatro Latino.
O terceiro bloque estivo dedicado a escoitar as nosas propostas e comentarios sobre o modelo de exame.
Os membros do grupo de traballo foron preguntados polos criterios que os levaron a elixir a lista de aforismos e por que nesa lista había unha cantidade excesiva de aforismos relacionados coa relixión. Contestou José Feáns dicindo que non había ningún criterio para elixilos, que unicamente se consultaban os manuais escolares. Tampouco parece haber un criterio definido na lista de toponimia.
Pregúntase tamén polos correctores das probas de latín e respóndese que os correctores son os mesmos integrantes do grupo de traballo, aos que se lles pide que sexan máis "benévolos" na súa labor.
Na miña opinión considero que estamos no bo camiño e que afortunadamente a situación anterior xa só é un recordo do pasado, malia que un mal recordo.
O cambio era necesario, apremiante, non só nas modificacións producidas no modelo de probas, senón na relación co profesorado. Saudamos dende aquí a convocatoria destas reunións, que brillaban pola súa ausencia no período anterior.
Vemos moi positiva a inclusión de Plauto nos temas de Literatura, que supón ademais unha debida resposta ás peticións dos profesores, feitas xa o ano pasado nestas mesmas reunións. Dende logo ten o complemento ideal no Festival de Teatro de Lugo organizado por SEECGalicia. Literatura viva.
Tamén me parece oportuno a inclusión dunha obra de lectura, cuestión que xa escoitáramos tamén na reunión do ano pasado. Eu fixen unha proposta para que esta lectura obrigatoria fose unha selecta dos autores incluídos no temario de Literatura, isto é, unhas páxinas de Livio e de Suetonio, algún fragmento dun discurso de Cicerón ou dalgunha outra obra súa, uns poemas escollidos de Horacio e Catulo, un libro da Eneida e unha obra de Plauto. Considero que a Literatura non se debe explicar sen ler aos autores e que estas lecturas obrigatorias van axudar moito a un mellor aproveitamento didáctico.
Na cuestión da elección de autores para traducción a miña opinión é que Eutropio merece estar aí uns anos máis, polo menos ata que se incorporen os alumnos que cursaron o novo curso de de 4º de ESO, que é cando volveremos ter alumnos con 3 anos de latín. É un autor fácil, cuxa obra abranque todos os períodos da Historia de Roma e a través de cuxos textos podemos comentar dende a fundación da Cidade, pasando pola conquista de Italia ou a romanización de Hispania.
En cambio para min Fedro está esgotado. Non da para máis, os textos se repiten unha e outra vez (mesmo no modelo de exame) e resulta excesivamente difícil para os rapaces. Podemos atopar 3 ou catro versos asequibles, pero é moi difícil para eles traducir unha fábula enteira. Que facer entón? Non parece fácil atopar un substituto, non estamos aínda preparados para Ovidio, polo que eu proporía limitar a opción exclusivamente a textos de prosa ata o curso 2010/20011, que é cando teremos xa aos antigos alumnos con 3 anos de estudio ás súas costas.
Tamén falei da cuestións dos topónimos. O exercicio, tal e como agora está plantexado, é un exercicio inútil, calquera o pode facer, mesmo se non é alumno de latín. Paréceme tamén que a toponimia cobra unha importancia excesiva nesta proba. Propuxen outro modelo de exercicio, basado na evolución fonética e semántica dos étimos latinos ao galego e castelán. Máis adiante farei unha exposición máis detallada desta idea e fareilla chegar ao coordinador, xa que en varias ocasións mostrou a súa disposición favorable a recibir propostas do profesorado.
Concluír entón que vemos moi positivas estas reunións e máis cando vemos que se atenden as suxerencias do profesorado, como foi o caso do merecido regreso de Plauto e o Teatro Latino.

No hay comentarios: